Vindeln - länk till startsida

Betyg och behörigheter

Du behöver vara behörig för att kunna bli antagen till ett program i gymnasieskolan. Behörigheten är olika för olika typer av program.

Populära program har ofta fler sökande än det finns platser. Då får de behöriga eleverna som har högst meritvärde komma in. Läs mer om hur antagningen går till på sidan Om antagningen.

Betygsskala och meritvärde

Betygsskala

A = 20 poäng

B = 17,5 poäng

C = 15 poäng

D = 12,5 poäng

E = 10 poäng

F = 0 poäng

Förklaringar

1 = Målet ej uppnått

2 = Ämnet ingår ej i studieplanen

3 = Anpassad studiegång

– (streck) = Betygsunderlag saknas

Meritvärde

Meritvärdet är summan av dina 16 eller 17 bästa betyg.

Elever får tillgodoräkna sig sitt betyg i moderna språk som ett 17:e betyg och därmed få ytterligare poäng (Maximalt 340 meritpoäng). Det är endast moderna språk som räknas som det 17:e betyget. Har du läst något av de övriga språkvalen så räknas detta in bland de 16 bästa betygen (Maximalt 320 meritpoäng).

Information om antagningsregler och meritvärde finns på engelska och svenska på Skolverkets hemsida, Utbildningsguiden. Där finns även en betygskalkylator där du kan räkna ut ditt meritvärde. Se länkar längst ner på sidan.

Engelskadispens

Vissa elever kan få dispens från kravet på godkänt betyg i engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare så får du hjälp. Mer detaljerad information finns hos Skolverket.

Ur Skollagens 16 kapitel §32: En sökande till ett nationellt program som saknar godkänt betyg i engelska, men uppfyller övriga behörighetskrav skall ändå anses behörig om den sökande

1. på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och

2. bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

Behörigheter

Gemensamt för alla program är att du är obehörig om du fyller 20 det år utbildningen startar eller om du har slutfört ett nationellt program tidigare.

För att få gå ett nationellt program i gymnasieskolan behöver du:

  • ha slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning
  • inte redan ha genomgått en gymnasieutbildning
  • ha påbörjat utbildningen senast det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år.

Högskoleförberedande program

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program behöver du ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik plus nio andra ämnen. Totalt 12 betyg.

Om du söker till Ekonomi-, Humanistiska eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i de nio ämnena. Om du söker till Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, fysik och kemi ingå i de nio ämnena.

Yrkesprogram

För att vara behörig till ett yrkesprogram behöver du ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik plus fem andra ämnen. Totalt åtta betyg.

Särskilda varianter

Skolverket beslutar om vilka skolor som får starta särskilda varianter. Dessa program kan ha särskilda behörighetskrav.

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val är för dig som vill ha en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och för att du, så snart som möjligt, ska kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Hemkommunen ansvarar för att de som är behöriga till ett programinriktat val erbjuds programmet. Det skiljer sig åt mellan kommuner inom vilka program de erbjuder denna möjlighet och det är inte säkert att de erbjuder platser på program som har många sökande.

Du är behörig om du har godkänt i

  • svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra ämnen eller
  • svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra ämnen.

Informationen är tagen från utbildningsguiden på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats.. Där finner du även informationen på andra språk.

Yrkesintroduktion (IMY)

Inga behörighetskrav finns till yrkesintroduktion. Om det är konkurrens om platserna är det de elever med högst meritvärde som kommer in.

Dispens för engelska

En elev kan få dispens från kravet på godkänt betyg i engelska och komma in på ett nationellt program. Eleven ska erbjudas undervisning i engelska på grundskolenivå i gymnasieskolan. Prata med din studie- och yrkesvägledare så får du hjälp att ansöka om dispens. Mer detaljerad information finns hos Skolverket.

Ur Skollagens 16 kapitel §32: En sökande till ett nationellt program som saknar godkänt betyg i engelska, men uppfyller övriga behörighetskrav skall ändå anses behörig om den sökande

1. på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och

2. bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.