Studie- och yrkesvägledning

Studievägledaren ger elever stöd i frågor som gäller utbildning, yrken och arbetsmarknad.

Alla barn, unga och vuxna i Vindelns kommunala skolor, vilket omfattar förskolan, grundskolan, anpassad grundskola och vuxenutbildning , ska få sitt behov av studie- och yrkesvägledning tillgodosett.

De ska kunna se positivt på framtiden och få verktyg för att kunna göra väl underbyggda val för studier och yrkesval. Med väl underbyggda val minskar risken för avhopp och felval, samt ger positiva effekter för studieresultaten.

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar.

Studie- och yrkesvägledningens två delar

SYV i vid bemärkelse

Innebär att studie- och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar och ska vara en integrerad del i undervisningen, det vill säga all den verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Det handlar till exempel om praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning som rör arbetslivet, studiebesök, utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom.

SYV i snäv bemärkelse

Är den personliga vägledning som studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, individuellt och i grupp. Här ges den enskilde eleven möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika framtidsvägar. Studie- och yrkesvägledningen måste utgå från elevens behov och förutsättningar samt kunna anpassas för att på bästa sätt stödja eleven att gå vidare i sin valprocess och att genomföra sina beslut.