Granö småbarnsskola

Skolan ligger naturskönt mitt i byn Granö. Skolan har stora lekytor utomhus med tillgång till skidspår och isbana.

Naturen

Närheten till skogen och älven blir en källa till inspiration både vad gäller kreativitet, motorik och samvaro. Gemensamma aktiviteter för alla åldrar såsom skidlopp, skogsutflykter, studiebesök och teater, genomförs regelbundet under året.

Glädje, trygghet och arbetsro

På Granö småbarnsskola vill vi att glädje och trygghet ska råda. Vi eftersträvar en varm, glad och inbjudande atmosfär. För att inlärning ska kunna ske måste en grundtrygghet finnas. Fasta rutiner, arbetsro samt respekt för allas rätt till att komma till tals är viktigt för oss.

Vi vill att alla barn ska få möjlighet att utvecklas maximalt på sin nivå. Varje individ är unik och har något att ge i samhället. Förmågor som kreativitet, kommunikation och social kompetens ger förutsättningar för att kunna möta andra människor med respekt och nyfikenhet.

Vårt pedagogiska arbete syftar till att utveckla dessa egenskaper hos barnen och
eleverna.

Granö är en bygd med starkt entreprenörskap och företagsanda. Vi på skolan vill inspirera eleverna till ett företagsamt lärande och strävar efter att upprätthålla en god kontakt med de lokala företagen som finns.

Förskolan

 • Vi arbetar tematiskt utifrån barnens nivå. Vår tanke är att vi ska kunna fånga upp barnens intressen och frågor för att arbeta vidare med dessa i språket, matematiken och motoriken.
 • Vi lär barnen att ta hänsyn till varandra, utveckla empati och respektera varandras lekar, samtal och egenarter. Detta genom lek, samtal och olika övningar där vi vuxna ska vara barnens förebilder.
 • Vi stärker barnens självkänsla genom positivt bemötande, uppmuntran och genom att lyssna in och möta varje barn på dess nivå.

Grundskolan

 • Vi är en integrerad förskole-, skol- och fritidsverksamhet med barn i åldrarna 1-9 år. Verksamheterna utgår från respektive skolforms styrdokument.
 • Grundskolan är en f-3 klass där varje årskurs följer sin egen timplan.
 • Vi arbetar med en flexibel pedagogik för att nå varje elevs maximala kapacitet. Alla ska få chans att utvecklas och lära. Glädje över kunskap och inlärning genomsyrar skoldagarna.
 • Vi strävar efter en god kontakt med vårdnadshavare, där samspel mellan lärare, vårdnadshavare och elev får råda. Veckobrev samt läxbrev med tydlig information skrivs varje vecka och läggs ut på skolans lärplattform.
 • Vi strävar efter att varje elev ska lära sig ta eget ansvar för sin inlärning samt sitt handlande. Elevens förmåga till planering och struktur ska utvecklas och uppmuntras. Arbetsschema, läxbrev och individuell utvärdering av arbetet man genomfört sker veckovis.
 • Vi genomför regelbundet tester i svenska och matematik, för att säkerhetsställa att positiv utveckling sker.
 • Vi ger eleverna möjlighet att tidigt använda teknik och programmeringsverktyg, såsom chromebooks, I-pads, robotar och tekniklego.
 • Vi följer året och uppmärksammar högtider samt viktiga dagar såsom Nobeldagen och FN-dagen.
 • Vi genomför en gång i veckan en “skogsluff”, där undervisningen sker utomhus en del av dagen.

Adress och telefon

Skolvägen 22
922 95 Granö
072-235 32 97

Kontaktperson: Eleonor Sörlin

Rektor

Johan Söderberg
0933-141 40 eller 070-327 50 54