Älvbrinken

På Älvbrinkens skola går elever från förskoleklass till årskurs sex i grundskolan. Det finns en anpassad grundskola från förskoleklass till årskurs nio och ett fritidshem med två fritidsavdelningar.

Skolan ligger fint belägen vid skogen med naturliga lekytor och med närhet till den vackra Vindelälven. Skolgården stimulerar alla sinnen och uppmuntrar till lek och rörelse. Skolgården är en av Sveriges största.

Alla barn kan

Med rätt förutsättningar kan alla barn lära sig. Den goda dialogen mellan skolan, fritidshemmet, elever och vårdnadshavare skapar en fin grund för eleverna att lyckas och utvecklas till goda samhällsmedborgare.

Ett gott bemötande

Vi vill att barn och elever på Älvbrinken ska känna sig trygga och känna lust att lära. Tydlighet i skolan är en viktig del för eleverna och skolans regler är kända av alla.

Skolans regler

  • Vi är rädda om varandra, våra saker och vår skola
  • Vi talar vänligt till varandra
  • Vi främjar arbetsro och respekterar varandra
  • Vi håller oss inom skolans område

Undervisning

Personalen på Älvbrinken använder skolans värdegrund som ett fundament för att skapa god måluppfyllelse i alla ämnen. Vi arbetar aktivt med elevernas kunskapsutveckling och synliggör deras framsteg.

Skolan arbetar med digitala verktyg. Alla elever i årskurs 1-5 har tillgång till en chromebook per elev. Elever i förskoleklass, anpassad skola och i fritidshem arbetar med Ipad.

Älvbrinkens utemiljö

Det finns alltid personal ute som bidrar till tryggheten. De uppmärksammar vad eleverna är intresserade av att göra under rasterna och skapar aktiviteter på skolgården. Närheten till naturen gör att eleverna kan leka i skogen året om.

Vi nyttjar gräsytor, lekställningar, skolträdgård, basketplan, bollplank, grillplatser, sandlådor, bygger i snöhögar, åker skrana och spelar bandy. Skidspår finns på skolan vintertid och vi har tillgång till en bmx-bana i anslutning till skolgården.

Anpassad grundskola

Personalen i den anpassade grundskolan utgår från varje elevs behov och tar stor hänsyn till elevernas dagsform och intressen. Verksamheten använder konkret material och bildstöd i undervisningen.

Samarbete sker med andra årskurser i grundskolan och externt med till exempel habiliteringen, länsnätverket och SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten).

I den anpassade grundskolan arbetar pedagoger och elevassistenter i nära samarbete kring elevernas inlärning. Elevhälsan finns nära och arbetar handledande med personal för att ge eleverna bästa tänkbara stöd.

Älvbrinkens fritidshem

På Älvbrinkens skola finns det två fritidsavdelningar, Paletten och Ängen. De har gemensam öppning och stängning. Fritidshemmet är öppet året om, vardagar klockan 6-18, förutom tre stängda dagar per år.

Personalen i fritidshemmet lägger stor vikt vid barnens trygghet, att utveckla barnens sociala kompetens och öka förståelsen för egna och andras känslor. Fritidstiden är barnens tid där den egna leken och kreativiteten ges stort utrymme.

I fritidshemmet erbjuds aktiviteter inomhus och utomhus som bidrar till barnens utveckling samt vila och återhämtning. Barns lek och det sociala samspelet är viktigt. Fritidshemmets mål är att skapa förutsättningar för det inom ramarna för Lgr-11 (läroplanen).

Adress och telefon

Segerståhls väg 5
922 32 Vindeln
0933-140 61

Rektor årskurs F-6
Richard Grad
070-327 02 59

Rektor fritidshem Ängen och Paletten
Bodil Jacobsson
072-220 47 59

Kurator

Elin Jonson
0933-141 79

Skolsköterska

Erika Lundstedt
070-327 06 09