Elevhälsa och särskilt stöd

Vi vill att alla barn och elever ska trivas och må bra i skolan. Det är en viktig grund för gott självförtroende, tryggt socialt samspel och bra studieresultat.

I Vindelns kommuns skolor finns därför ett omfattande skyddsnät för varje barn och elev, för att främja hälsa och lärande.

I elevhälsan ingår rektorer, skolläkare, skolsköterskor, psykolog, specialpedagoger, studieyrkesvägledare samt kuratorer. Elevhälsans uppdrag enligt skollagen är att arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande som stöd i skolor på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Två elevhälsoteam

I Vindelns kommun arbetar elevhälsan i två team, EHT Norra och EHT Södra. Teamen består av rektorer, kurator, specialpedagog, studievägledare och skolsköterska. 

EHT Norra

 • Åmsele småbarnsskola
 • Hällnäs skola
 • Renforsskolan

EHT Södra

 • Älvbrinkens skola
 • Granö småbarnsskola
 • Tvärålunds skola

Vad gör skolkuratorn?

Skolkuratorn arbetar för att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn och omfattar insatser på såväl individ-, grupp-, organisations- som samhällsnivå.

Skolkuratorn ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar i nära samarbete med elever, föräldrar och personal på skolan. Kuratorn samverkar och samarbetar även med andra aktörer i samhället till exemepel socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och habiliteringen.

Vad gör skolsköterskan?

 • Arbetar i nära samarbete med elever, föräldrar och personal på skolan.
 • Ingår i skolans elevhälsoteam.
 • Har ett brett kontaktnät både inom och utom skolan. Samverkar och samarbetar med skiftande verksamheter inom regionen samt hänvisar/remitterar för ytterligare bedömning. Har kontakt med olika myndigheter såsom polis, socialtjänst med mera.
 • Har öppen mottagning för spontana elevbesök
  genomför hälsofrämjande samtal, vaccinationer, screening och uppföljning av elevernas utveckling.
 • Utför enklare sjukvårdsinsatser.
 • Organiserar och deltar vid skolläkarmottagning.

Hälsobesök och vaccinationer

Hälsosamtal med alla elever
Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal med alla elever för att identifiera hälsoproblem samt frisk-, risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa.

Nyanlända elever erbjuds hälsosamtal tillsammans med vårdnadshavare och tolk.

Eleverna i kommunens skolor vaccineras enligt fastställt nationellt program.

Förskoleklass
Hälsosamtal, tillväxt-, syn- och hörselkontroll

Årskurs 2
Tillväxtkontroll
Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Årskurs 4
Hälsosamtal
Tillväxt- och ryggkontroll

Årskurs 6
HPV-vaccination flickor
Vaccination enligt nationellt program

Årskurs 7
Hälsosamtal
Tillväxt- och ryggkontroll

Vad gör specialpedagogen?

Exempel på elevnivå

 • Ger stöd och särskilt stöd i klassrum
 • Har specialundervisning enskilt eller i mindre grupp
 • Introducerar digitala verktyg, läromedel och hjälpmedel och håller sig uppdaterad när det gäller nya program eller appar
 • Ger provstöd
 • Gör olika typer av screeningar och utredningar
 • Har möte med vårdnadshavare

Exempel på lärarnivå

 • Ger konsultationer och är bollplank
 • Ger handledning via EHM
 • Leder och deltar på arbetslagsmöten gällande elevärenden
 • Leder fortbildning och kompetensutveckling
 • Skriver eller stöder lärare med utredningar och åtgärdsprogram

Exempel på skolnivå

 • Deltar i EHT
 • Gör observationer och kartläggningar av elev, klass, skola
 • Är bollplank till skolledningen i pedagogiska frågor
 • Trygghetsfrågor
 • Tar del av specialpedagogisk forskning
 • Ingår i ett specialpedagogiskt nätverk inom kommunen