Avgift för barnomsorg

Avgiften för barnomsorgen beräknas på föräldrarnas inkomster. Därför är föräldrar skyldiga att lämna in inkomstuppgifter en gång per år och när inkomsten förändras.

För gifta eller sammanboende föräldrar, med eller utan gemensamma barn, beräknas avgiften på deras sammanlagda bruttoinkomster.

Om det finns två vårdnadshavare på olika adresser och var och en är ensamstående och platsinnehavare, beräknas varderas inkomst som grund för avgift. Avgift kan grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive familj.

Detta kan innebära två avgifter för samma barn. Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga avgiften för en plats.

Inkomstuppgift

För att fastställa barnomsorgsavgiften kommer barn- och utbildningskontoret att en gång per år begära in inkomstuppgift. Föräldrarna har skyldighet att lämna ny inkomstuppgift vid förändrad inkomst. Vid utebliven inkomstuppgift kommer maximala beloppet att gälla. Om inkomsten varit högre än meddelad kan kommunen efterdebitera mellanskillnaden tre år tillbaka i tiden.

Reducering av avgift kan göras om inkomsten varit lägre än angiven inkomst. Ansökan om reducering ska göras skriftligt.

Uppgifterna om ändrad inkomst ska lämnas in före den 20:e aktuell månad för att ändring ska påverka kommande månads avgift.

Inkomster och bidrag som är skattepliktiga är också avgiftsgrundande. Studiemedel och försörjningsstöd är exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande.

Som inkomst räknas

 • Lön och andra ersättningar i samband med anställning
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning (inklusive annan inkomst)
 • Pension
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • Sjukbidrag
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Utbildningsbidrag (arbetsmarknadsutbildning)
 • Familjebidrag i form av familjepenning

Betalning

 • Avgift betalas från och med barnets placeringsdatum.
 • Barnomsorgsavgiften är en månadsavgift och debiteras 12 månader per år.
 • Om en vistelsetid börjar eller avslutas vid annan tid än månadsskifte räknas avgiften för varje kalenderdag.
 • Avgiften debiteras i efterskott. Räkning skickas ut i början av varje månad och förfaller till betalning i slutet av månaden.
 • Ingen betalningspåminnelse skickas ut. Fakturan överlämnas till Svea Inkasso sju dagar efter förfallodag. Inkassoavgift och ränta tillkommer på fakturan.

Maxtaxan 2022

Förskoleverksamhet
Barn 1-5 år placerade i förskola och pedagogisk omsorg

Det yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Avgift per månad för barn nummer:

 1. 3% av inkomsten, dock högst 1 572 kronor
 2. 2% av inkomsten, dock högst 1 048 kronor
 3. 1% av inkomsten, dock högst 524 kronor
 4. ingen avgift

Allmän förskola 3-5 år

Barn har, från och med höstterminen det år de fyller tre år, rätt till allmän förskola. Den är avgiftsfri. Om barnets vistelsetid överstiger 15 timmar per vecka sker en avgiftsminskning från ordinarie taxa. Reduceringen fördelas på 12 månader och gäller från och med den 1 augusti det år barnet fyller tre år. Ny taxa beräknas efter följande:

Avgift per månad för barn nummer:

 1. 2,25 % av inkomsten
 2. 1,50 % av inkomsten
 3. 0,75 % av inkomsten
 4. Ingen avgift

Skolbarnsomsorg
Barn 6–12 år placerade i pedagogisk omsorg och fritidshem

Det yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Avgift per månad för barn nummer:

 1. 2% av inkomsten, dock högst 1 048 kronor
 2. 1% av inkomsten, dock högst 524 kronor
 3. 1% av inkomsten, dock högst 524 kronor
 4. ingen avgift.

Inkomsttaket är 52 410 kronor per månad (familjens gemensamma bruttoinkomst). Inkomster över det räknas som 52 410 kronor.

Lovfritids

85:- per dag

Övriga bestämmelser

Allmän förskola för barn 3-5 år (15 timmar per vecka)

Den allmänna förskolan är avgiftsfri.

Avgift för barn 1-5 år placerade enligt Skollagen 8 kap. 7 §

Barn med behov av särskilt stöd 1-5 år kan efter särskilt beslut enligt ovanstående, ges reducering genom att betala avgift enligt taxan för skolbarnsomsorgen.

Barn i åldern 6-12 år omfattas inte av någon reducering.

Övergång till skolbarnsomsorgstaxan (6-12 år)

Den 1 augusti sker övergång till skolbarnsomsorgstaxa för de barn som under året fyller 6 år och börjar i förskoleklass.

Avstängning från barnomsorgen

Vid två förfallna barnomsorgsräkningar kommer meddelande om avstängning från barnomsorgen. Efter meddelat datum kommer inte barnomsorgsplatsen att finnas tillgänglig om fakturorna är obetalda. För att återfå barnomsorgsplatsen måste samtliga fakturor vara betalda.

Studiedagar

Förskolan stänger för utvärdering och fortbildning fyra dagar per år, pedagogisk omsorg samt fritidshem stänger tre dagar per år. Ingen reducering av avgiften beviljas på grund av detta. Stängningarna ska meddelas i god tid av personalen

Reducering av avgift vid frånvaro

Om barnet varit frånvarande på grund av sjukdom mer än 30 dagar i följd, sker en reduktion av ordinarie avgift med 50 % från och med 31:a dagen. Skriftlig ansökan om reducering ska göras till förskolechef som beslutar i ärendet. Ansökan ska göras i direkt anslutning till frånvaron.

Reducering av avgift i pedagogisk omsorg

Vid de tillfälle vikariesystemet ej fungerat inom den pedagogiska omsorgen kan avgiftsreducering begäras via kommunens förskolechef. Reducering kan också medges om personalen är sjuk eller förhindrad att ta emot barn och kommunen inte kan erbjuda annan omsorg.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är två månader och ska vara skriftlig. Uppsägningstiden räknas från den dag uppsägningen lämnas till förskoleenheten eller kommer till barn- och utbildningskontoret. Avgift tas ut under uppsägningstiden. Barnomsorg erbjuds till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.