Ansökan och regler för fritidshem och pedagogisk omsorg

Kommunen erbjuder fritidshem och pedagogisk omsorg till alla barn 6-13 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar.

Fritidshem

Fritidshem är pedagogisk gruppverksamhet som erbjuds till elever från augusti det år dom börjar förskoleklass och fram till vårterminen det år eleven fyller 13 år. I fritidshemmet arbetar lärare i fritidshem, fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare. Fritidshemmet kompletterar och samverkar med förskoleklassen och skolan för elevernas långsiktiga utveckling. Verksamheten styrs utifrån skollagen och läroplanen.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den utgår från de nationella målen och tar hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande samt anpassas till att elever har olika förutsättningar. Personalen har i uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.

Skillnader mellan fritidshem och pedagogisk omsorg

  • Fritidshemmet styrs av läroplaner. Förskolans läroplan är vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg.
  • I fritidshem ska det finnas lärare. I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet.
  • I fritidshem bedrivs undervisning och utbildning.

Öppettider

Fritidshem erbjuds vardagar mellan kl 06,00-18,00. Kortare öppettider kan förekomma utifrån vilket behov föräldrarna har. Barnomsorg på obekväm arbetstid (kl 18,00-06,00) och helger erbjuds ej. Kartläggning kring behov av barnomsorg på obekväm arbetstid utförs vart tredje år.

Under sommaren (datum varierar år från år) håller barnomsorgen stängt i fyra veckor. Under denna period finns det en sommaröppen verksamhet dit alla barn med omsorgsbehov hänvisas. Lokaler och bemanning kan se annorlunda ut jämfört med övriga året.

Planeringsdagar

Personal inom fritidshem och pedagogisk omsorg har tre utvecklingsdagar per år med kompetenshöjande insatser och kvalitetsarbete. Under dessa dagar har verksamheten stängt. Information om när planeringsdagarna infaller meddelas till vårdnadshavare senast två månader i förväg. Har du inte möjlighet att själv ordna tillsynen dessa dagar, ska behov om alternativ tillsyn meddelas till administratören senast 30 dagar före stängningstillfället. Besked om alternativ öppen verksamhet meddelas cirka 7 dagar innan närmast kommande planeringsdag.

Ansökan och placering

Vårdnadshavare till elever kan ansöka om en plats på fritidshem från augusti det år eleven börjar förskoleklass, i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars arbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Övergång från förskola eller pedagogisk omsorg

Övergång från förskola eller pedagogisk omsorg inom Vindelns Kommun sker inte automatiskt. Vid behov av en fritidsplats när barnet börjar förskoleklass behöver en ny ansökan lämnas in. Är barnet inskrivet i pedagogisk omsorg i kommunal regi behåller däremot barnet sin plats i pedagogisk omsorg.

Ansökan och placering

Ansökan görs via kommunens e-tjänst ”Ansökan om (eller byte av) plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem”. När godkänd ansökan inkommit skickas en bekräftelse att Vindelns kommun har tagit emot ansökan.

Har barnet två vårdnadshavare med olika adresser ska, om behov finns, en ansökan göras per familj. Barnet kan inte få en placering i två olika enheter eller olika kommuner.

Vindelns kommun erbjuder plats i fritidshem så snart det framkommit att eleven har behov av en plats. Det är rektor som beslutar om placering. När barnet blivit placerat skickas ett placeringsmeddelande till vårdnadshavare. Plats i fritidshem erbjuds på den skola barnet går i.

En förutsättning för att få erbjudande om plats är att familjen inte har skulder på avgifter för barnomsorg i kommunen. Undantag skall göras för placeringar av barn som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling enligt 14 kap 5 § skollagen.

Uppsägning av plats och plats som inte nyttjas

Uppsägning av plats

Om ditt barn ska sluta på fritidshem eller pedagogisk omsorg måste du som förälder säga upp platsen. Uppsägningstiden är två månader och räknas från och med den dag uppsägningen har kommit Barn- och utbildningssektorn tillhanda. Uppsägningen ska vara skriftlig, via kommunens e-tjänst eller särskild blankett. Avgift tas ut under uppsägningstiden. Om uppsägning sker i mitten av en månad är avgiften 1/30-del per dag av fastställd månadsavgift.

Platsen sägs upp automatiskt vid vårterminens slut det år barnet fyller 13 år om ingen uppsägning har kommit in före det datumet.

Plats som inte nyttjas

Om en plats i fritidshem eller pedagogisk omsorg inte är nyttjad på minst två månader anses den förverkad om inte giltiga skäl föreligger. En kontakt tas med föräldrarna när tvåmånadersgränsen är uppnådd och om inga särskilda skäl föreligger så avslutas platsen.

Introduktion

När du har fått en plats beviljad är det placeringsdatum som gäller och avgift utgår från det datumet. Det är ett abonnemang. Du kan ändra startdatum fram tills du har fått en placering.

Introduktion

Innan barnet börjar tar föräldrarna kontakt med fritidshemmet och bokar ett välkomstbesök. Under besöket får man träffa en pedagog som visar runt i lokalerna samt att det ges möjlighet att bekanta sig med personal och barn på avdelningen. Föräldrarna får även fylla i ett formulär ”Bra att veta om mig” med kontaktuppgifter och annat som är viktigt kring barnet.

Schema

När barnet blivit placerat ska föräldrarna lägga in schema över barnets vistelsetid i Tempus. Schemat i Tempus ska alltid vara aktuellt. Har barnet behov av fritidsplats både före och efter skolan, ska två tider läggas in den dagen. Är barnet ledigt, skriv alltid in Ledig i schemat. Observera att om arbets- eller studietider ändras eller om någon av föräldrarna blir arbetssökande eller sjukskriven ska schema ändras i Tempus.

Schemat läggs utifrån följande riktlinjer:

  • Om föräldrarna arbetar eller studerar ska schemat läggas utifrån arbets-/studietid inklusive restid.
  • Om föräldern är arbetssökande ska barnet vara ledig de dagar föräldern inte arbetar.
  • Om förälder arbetar som korttidsvikarie gäller samma riktlinjer som för arbetande eller studerande. Schemat läggs utifrån arbetstid inklusive restid.
  • Lovschema läggs i god tid, senast det datum som kommunen beslutar.

Frånvaro och ledighet

Sjukdom, sommarsemester, julledighet, sportlov, påsklov och övrig semester läggs in i Tempus som Ledig eller Frånvarande. Barn har inte rätt att vara på fritidshem eller pedagogisk omsorg när föräldrarna har semester eller annan ledighet till exempel flextid, kompledigt, lov, arbetssökande, föräldraledig eller är permitterad.

Utökad tid på grund av arbete eller studier under föräldraledighet

Föräldrar har möjlighet att, under föräldraledighet, begära utökad tid pga. studier eller arbete. Ansökan ska göras minst två månader innan utökning av tid beviljas.

Endast utbildningar vilka är berättigade till studiestöd enligt CSN:s regler, med undantag för SFI (svenska för invandrare), ger rätt till utökad tid i fritidshem. Intyg/antagningsbevis ska bifogas med ansökan där det ska framgå studiesamordnare, studiernas omfattning och längd.

Rätt till utökad vistelsetid i fritidshem och pedagogisk omsorg för arbete, förutsätter att förvärvsarbetet motsvarar uppburen ersättning motsvarande minst 16 timmar per vecka. Anställningsbevis ska bifogas där det framgår arbetsgivare, arbetets omfattning och varaktighet. Egenföretagare ska i ansökan bifoga registreringsbevis och F-skattsedel.

Vad gäller när en förälder är sjukskriven?

Vid en förälders längre sjukdom har barnet inte rätt till fritidshem eller pedagogisk omsorg. Utökad tid i barnomsorgen kan erbjudas i särskilda fall, läkarintyg krävs och beslut fattas av rektor. Vid enstaka sjukdomsdagar exempelvis förkylning har barnet rätt att vara i fritidshem eller pedagogisk omsorg sin ordinarie vistelsetid.

Vad gäller när ditt barn är sjukt?

Om ditt barn i fritidshem eller pedagogisk omsorg är sjuk, har syskon rätt att vara sin ordinarie vistelsetid.

Skolskjuts vid delvis vistelse i fritidshem

Elev som vistas på fritidshem både före och efter skoltid har inte rätt till skolskjuts. Skolskjuts kan anordnas för elev som har delvis vistelse på fritidshem och behöver skolskjuts när fritidsplatsen inte nyttjas före eller efter skoldagen, ett så kallat halvt busskort. Delvis skolskjuts ska du ansöka om inför varje nytt läsår.

Lovfritids

Lovfritids erbjuds samtliga skollov till de barn som inte är inskriven i fritidshem och vars föräldrar arbetar eller studerar. Ansökan om plats måste göras minst en månad innan lovet börjar och anmälan är bindande. Vid behov görs en ny ansökan inför varje lov. I ansökan anger man vilka dagar och tider man önskar få en fritidsplats. Avgift debiteras per dag enligt särskild taxa.

Måltider

Tre mål mat serveras; frukost, lunch och mellanmål. Lunch serveras endast på skolans lovdagar. Serveringen sker på givna tider. För att säkerställa en bra kvalité planeras och anpassas måltiderna efter gällande råd och riktlinjer. Det innebär bland annat att vi inte använder nötter, jordnötter, mandel och sesamfrö.

Om barnet har matallergi ska du lämna in en ansökan om specialkost via kommunens e-tjänst ”Ansökan om specialkost i förskola och skola”. Specialkost kan bara bli aktuellt av medicinska eller religiösa skäl. Specialkost enligt egna önskemål, exempelvis olika dieter, godkänner vi inte. Den specialkost vi erbjuder ska överensstämma med Livsmedelsverkets Nationella riktlinjer för måltider i skolan. En ny ansökan ska du göra inför varje nytt läsår.

Flytta till annan kommun

Flyttar du till annan kommun ska du avsluta fritidsplatsen i Vindelns kommun. Uppsägningstiden är två månader. Om uppsägning inte har kommit in avslutar Vindelns kommun platsen med två månaders uppsägningstid från och med ändrat folkbokföringsdatum.

Om du flyttar från Vindelns kommun och önskar behålla platsen i kommunalt fritidshem måste du skicka in ansökan till kommunen. Vindelns kommun prövar om det finns särskilda skäl för det. Din nya hemkommun får också yttra sig eftersom det är den som kommer att betala för platsen. Om ansökan inte beviljas sägs platsen upp.

Tystnads- och anmälningsplikt

All personal har såväl tystnadsplikt som anmälningsplikt. Tystnadsplikt innebär att enskilda barns förhållanden inte får röjas till utomstående personer. Anmälningsplikt innebär att personalen är skyldig att kontakta kommunens socialtjänst om de misstänker att ett barn far illa (så kallad orosanmälan).Anmälningsplikten upphäver tystnadsplikten.