Ansökan och regler för förskola och pedagogisk omsorg

Kommunen erbjuder barnomsorg till alla barn som fyllt ett år, vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar.

Förskola

Förskolan är en verksamhet för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldralediga. I förskola arbetar förskollärare och barnskötare som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan och skollagen.

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan.

Förskolans miljö bidrar till barnens utveckling och lärande. Förskolan följer läroplanen. Språklig stimulans, social kompetens, digital kompetens, matematik, teknik och miljö är några exempel på områden som förskolan arbetar med. Målet är att skapa lustfyllda och lärande miljöer.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg erbjuds som ett alternativ till förskola eller fritidshem och erbjuds i åldrarna 1-13 år. Det är en verksamhet där barn tas omhand i medarbetarens egna hem eller i en särskild lokal. Pedagogisk omsorg vilar på samma värdegrund som förskolan och följer skollagen. Förskolans läroplan är vägledande men inte bindande.

Skillnader mellan förskola och pedagogisk omsorg

  • Förskolan styrs av läroplaner. Förskolans läroplan är vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg.
  • I förskolan ska det finnas legitimerade förskollärare. I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet.

Öppettider

Barnomsorg erbjuds vardagar mellan kl 06.00-18.00. Kortare öppettider kan förekomma utifrån vilket behov föräldrarna har. Barnomsorg på obekväm arbetstid (kl 18.00-06.00) och helger erbjuds ej. Kartläggning kring behov av barnomsorg på obekväm arbetstid utförs vart tredje år.

Under sommaren (datum varierar år från år) håller barnomsorgen stängt i fyra veckor. Under denna period finns det en sommaröppen verksamhet dit alla barn med omsorgsbehov hänvisas. Lokaler och bemanning kan se annorlunda ut jämfört med övriga året.

Planeringsdagar

Personal inom förskola har fyra gånger per år utvecklingsdagar med kompetenshöjande insatser och kvalitetsarbete, för personal inom pedagogisk omsorg gäller tre dagar per år. Under dessa dagar har verksamheten stängt. Information om när planeringsdagarna infaller meddelas till vårdnadshavare senast två månader i förväg. Har du inte möjlighet att själv ordna tillsynen dessa dagar, ska behov om alternativ tillsyn meddelas till administratören senast 30 dagar före stängningstillfället. Besked om alternativ öppen verksamhet meddelas cirka 7 dagar innan närmast kommande planeringsdag.

Ansökan och placering

Föräldrar till barn från ett års ålder tills de börjar i förskoleklass kan ansöka om plats på förskola eller i annan pedagogisk verksamhet i den omfattning det behövs med hänsyn till arbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Asylsökande barn har samma rätt som andra barn att gå i förskolan.

Föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, kan från det att barnet fyller ett år ansöka om plats i förskola eller pedagogisk verksamhet upp till femton timmar i veckan.

Barn har från och med höstterminen det år de fyller tre år rätt till allmän förskola. Se under rubriken ”Allmän förskola”.

Att ansöka om en plats

Ansökan görs via kommunens e-tjänst ”Ansökan om (eller byte av) plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem”. Önskat datum för placering är inskolningsdatum, d.v.s. från det datum föräldern önskar inskolning. Inskolningsperioden brukar vara ca fem vardagar.

För att garanteras en plats det startdatum man önskar måste ansökan komma in senast två månader före önskat startdatum. Gäller endast kommunal förskola, inte pedagogisk omsorg eller fristående verksamhet. Ansökans ankomstdatum blir barnets ködatum.

Du kan ändra startdatum fram tills du har fått erbjudande om plats. Ändrar du startdatum påverkas även din plats i kön.

Har barnet två vårdnadshavare med olika adresser ska, om behov finns, en ansökan göras per familj. Barnet kan inte få en placering i två olika enheter eller olika kommuner.

Observera att under juni-juli, sommarförskola, samt vecka 50 - 1 tas inte några inskolningar emot.

Fördelning av platser

En förutsättning för att få erbjudande om plats är att familjen inte har skulder på avgifter för barnomsorg i kommunen. Undantag skall göras för placeringar av barn som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling enligt 8 kap 9 § skollagen.

Turordning i kön utgår från det datum ansökan inkommit till Barn- och utbildningssektorn. Turordning gäller vid fördelning av platser men garanterar inte ett visst alternativ. Om fler barn har samma ködatum, sorteras ansökningarna enligt barnets födelsedatum. Äldre barn får förtur framför yngre

Om plats inte kan erbjudas där familjen valt att stå i kö erbjuds plats så nära hemmet som möjligt. Om föräldrarna tackar nej till erbjuden plats upphör platsgarantin.

Om det uppstår kö till viss förskola eller pedagogisk omsorg gäller följande turordning.

  1. Barn med särskilda behov av stöd i sin utveckling
  2. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på samma avdelning/enhet erbjuds plats före andra barn.
  3. Barn som av särskilda skäl omflyttas inom barnomsorgen.
  4. Barn som ej har plats i barnomsorgen

Placering

När godkänd ansökan inkommit via e-tjänst eller blankett skickas en bekräftelse att Vindelns kommun har tagit emot ansökan. Om barnet har två vårdnadshavare som sökt, men med olika adresser får båda denna bekräftelse.

Det är rektor som beslutar om placering. Vindelns kommun kommer i möjligaste mån försöka tillgodose vårdnadshavares önskemål om ort och verksamhetsform, men kan inte garantera att ett barn får plats enligt önskemål. Om det inte finns plats inom den önskade verksamhetsformen beslutar rektor om hur platserna fördelas.

Besked om placering skickas ut två månader i förväg. Besked skickas via kommunens e-tjänst eller brev. Vid nyplacering är barnet garanterad en plats i kommunen om du har ansökt två månader i förväg.

När man fått erbjudande om placering ska man svara inom tio dagar, annars stryks barnet ur kön. Du svarar ja eller nej till erbjudandet om placering. Tackar du ja till placeringserbjudandet får barnet en placering och barnet stryks ur kön. Tackar du nej till erbjuden placering, stryks barnet ur kön och du får ställa dig i kö igen om behov finns. Därefter skickas ett beslut ut om placering i förskola eller pedagogisk omsorg.

När barnet fått placering

När du har fått en plats beviljad är det placeringsdatum som gäller och avgift utgår från det datumet. Det är ett abonnemang. Du kan ändra startdatum fram tills du har fått erbjudande om plats. Ändrar du startdatum påverkas även din plats i kön.

Byte av plats

Vid önskemål om byte av plats kan föräldrar ansöka om ny plats. Om en ny placering erbjuds behöver föräldrarna inte säga upp den befintliga placeringen, gäller endast om bytet sker mellan två kommunala verksamheter. Gäller bytet mellan kommunal och fristående verksamhet ska platsen sägas upp skriftligt två månader i förväg. Kommunen kan inte garantera byte av plats. Ködatum gäller.

Barn från annan kommun

Barn från annan kommun har rätt till plats om särskilda skäl föreligger enligt skollagen 8 kap 13 § under förutsättning att godkännande inkommit från barnets hemkommun. Övriga barn från annan kommun kan tas emot i mån av plats

Uppsägning av plats och plats som inte nyttjas

Uppsägning av plats

Om ditt barn ska sluta på förskolan eller pedagogisk omsorg måste du som förälder säga upp platsen. Uppsägningstiden är två månader och räknas från och med den dag uppsägningen har kommit Barn- och utbildningssektorn tillhanda. Uppsägningen ska göras via kommunens e-tjänst eller på särskild blankett. Avgift tas ut under uppsägningstiden. Om uppsägning sker i mitten av en månad är avgiften 1/30-del per kalenderdag av fastställd månadsavgift.

Barn som går 15 timmar/vecka allmän förskola sägs upp automatiskt samma dag som skolan slutar, det år barnet fyller sex år.

Plats som inte nyttjas

Om en plats i förskolan inte är nyttjad på minst två månader anses den förverkad om inte giltiga skäl föreligger. En kontakt tas med föräldrarna när tvåmånadersgränsen är uppnådd och om inga särskilda skäl föreligger så avslutas platsen.

Inskolning

När föräldrarna har fått meddelande om placering kontaktar dom verksamheten för att få tider för inskolning. Inskolning innebär att vårdnadshavaren och barnet får lära känna personalen och den nya miljön. Barnet följer ett schema som planeras tillsammans med verksamheten. Inskolningsperioden beräknas ta ca fem dagar.

Inskolning sker inte under perioden juni-juli, under sommarförskolan samt vecka 50 – 1.

Schema

När barnet blivit placerat ska föräldrarna lägga in schema över barnets vistelsetid i Tempus. Schemat i Tempus ska alltid vara aktuellt. Är barnet ledigt, skriv alltid ledig i schemat. Observera att om arbets- eller studietider ändras eller om någon av föräldrarna blir arbetssökande, sjukskriven eller föräldraledig ska schemat ändras i Tempus.

Schemat läggs utifrån följande riktlinjer:

  • Om föräldrarna arbetar eller studerar ska schemat läggas utifrån arbets-/studietid inklusive restid.
  • Om föräldern är föräldraledig eller arbetssökande har barnet rätt till 15 timmar per vecka och schemat läggas in i Tempus utifrån de tider som förskolan beslutar. Varje förskola har sina bestämda tider och därför kan tiderna se lite olika ut.
  • Om föräldrarna arbetar som korttidsvikarie gäller samma riktlinjer som för arbetande eller studerande. Schemat läggs utifrån arbetstid inklusive restid.
  • Lovschema läggs i god tid, senast det datum som kommunen beslutar.

Frånvaro och ledighet

Sjukdom, sommarsemester, julledighet, sportlov, påsklov och övrig semester läggs in i Tempus som ledig eller frånvarande. Barn har inte rätt att vara på förskola eller pedagogisk omsorg när föräldrarna har semester eller annan ledighet till exempel flextid, kompledigt, lov.

Vad gäller när en förälder är föräldraledig?

Barn vars förälder/vårdnadshavare är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen har rätt till max 15 timmar per vecka, gäller enbart förskola och pedagogisk omsorg. Tiden styrs då det är mest lämpligt utifrån verksamheten. Om man tar ut föräldrapenning för det ofödda barnet har det barn som är placerad i barnomsorgen rätt till 15 timmar per vecka. Samma gäller om man tar ut graviditetspenning.

Efter förlossningen, när mamma fortfarande är inskriven på BB, gäller de vanliga tiderna i barnomsorgen. Vid hemkomsten får det placerade barnet vara upp till 15 timmar per veckan även om pappan är hemma sina 10 pappadagar.

Om barnets föräldrar är separerade och bor med annan person än barnets vårdnadshavare och dom får barn tillsammans gäller vårdnadshavarens tider i förskolan. Man kan också välja att ha barnet i förskolan 15 timmar per vecka. Debitering sker utifrån barnets ålder och tider i förskolan.

Utökad tid på grund av arbete eller studier under föräldraledighet

Föräldrar har möjlighet att, under föräldraledighet, begära utökad tid pga. studier eller arbete. Ansökan ska göras minst två månader innan utökning av tid beviljas.

Endast utbildningar vilka är berättigade till studiestöd enligt CSN:s regler, med undantag för SFI (svenska för invandrare), ger rätt till utökad tid i förskolan, utöver 15 timmar per vecka vid föräldraledighet. Intyg/antagningsbevis ska bifogas med ansökan där det ska framgå studiesamordnare, studiernas omfattning och längd.

Rätt till utökad vistelsetid i förskolan för arbete, förutsätter att förvärvsarbetet motsvarar uppburen ersättning motsvarande minst 16 timmar per vecka. Anställningsbevis ska bifogas där det framgår arbetsgivare, arbetets omfattning och varaktighet. Egenföretagare ska i ansökan bifoga registreringsbevis och F-skattsedel.

Vad gäller när en förälder är arbetssökande eller permitterad från arbetet?

Arbetssökande

Barn vars förälder är arbetssökande erbjuds plats i förskola och pedagogisk omsorg upp till 15 timmar per vecka. Tiden styrs då det är mest lämpligt utifrån verksamheten.

Permitterad

Permittering innebär att en person är tillfälligt arbetsbefriad av sin arbetsgivare, men fortfarande har kvar sin anställning. Om en eller båda föräldrarna är helt permitterad från sitt arbete har barnet rätt till förskola 15 timmar per vecka. Om någon eller båda föräldrarna delvis är permitterade har barnet rätt till förskola de tider föräldrarna arbetar.

Vad gäller när en förälder är sjukskriven?

Vid en förälders längre sjukdom har barnet inte rätt till förskola annat än 15 timmar per vecka. Utökad tid i barnomsorgen kan erbjudas i särskilda fall, läkarintyg krävs och beslut fattas av rektor. Vid enstaka sjukdomsdagar till exempel vid förkylning har barnet rätt att vara i förskolan sin ordinarie vistelsetid.

Vad gäller när ditt barn är sjukt?

Om ditt barn i förskola eller pedagogisk omsorg är sjuk, har syskon rätt att vara sin ordinarie vistelsetid.

Allmän förskola 3-5 år

Barn har, från och med höstterminen det år de fyller tre år, rätt till allmän förskola. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och följer läsårstiderna för Vindelns kommuns skolor åk F-5, med uppehåll för jullov, sportlov, påsklov sommarlov samt övriga lovdagar.

I Vindelns kommun omfattar den allmänna förskolan 15 timmar per vecka. Tiderna för allmän förskola beslutas av respektive verksamhet. Allmän förskola ingår i ordinarie verksamhet för barn som är inskriven i förskolan. Man kan inte minska timmarna en vecka för att sedan lägga till timmar en annan vecka.

Om tider för allmän förskola infaller på verksamhetens kompetensutvecklingsdagar, vid barnets sjukdom eller röda dagar, så utgår tiden och denna tid går inte att ta igen.

Information och utvecklingssamtal

Du som vårdnadshavare är skyldig att ta del av den information förskolan skickar ut och medverka i utvecklingssamtal om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Måltider

Inom förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål som ger energi och ork under tiden barnen vistas i förskolan. Serveringen sker på givna tider. För att säkerställa en bra kvalité planeras och anpassas måltiderna efter gällande råd och riktlinjer. Det innebär bland annat att vi inte använder nötter, jordnötter, mandel och sesamfrö.

Om barnet har matallergi ska ansökan om specialkost lämnas in via kommunens e-tjänst ”Ansökan om specialkost i förskola och skola”. Specialkost kan bara bli aktuellt av medicinska eller religiösa skäl. Specialkost enligt egna önskemål, exempelvis olika dieter, godkänner vi inte. Den specialkost vi erbjuder ska överensstämma med Livsmedelsverkets Nationella riktlinjer för måltider i förskolan. En ny ansökan görs inför varje nytt läsår.

När barnet ska börja i förskoleklass

Platsen i förskolan avslutas automatiskt för barn som ska börja förskoleklass och gäller till och med den 31/7. Om barnet är inskrivet i sommarförskola avslutas förskolan den dag sommarförskolan avslutas. Om du vill säga upp din plats tidigare är uppsägningstiden två månader.

Uppsägning sker inte automatiskt från pedagogisk omsorg. Vill vårdnadshavare inte behålla sin plats inom pedagogisk omsorg då barnet börjar förskoleklass måste den sägas upp.

Önskas plats i fritidshem måste en ansökan skickas in, barn från förskolan placeras ej automatiskt i fritidshemmet.

Flytta till annan kommun

Flyttar du till annan kommun ska du avsluta förskoleplatsen i Vindelns kommun. Uppsägningstiden är två månader. Om uppsägning inte inkommit avslutar Vindelns kommun platsen med två månaders uppsägningstid från och med ändrat folkbokföringsdatum.

Om du flyttar från Vindelns kommun och önskar behålla platsen i kommunal förskola måste du skicka in ansökan till kommunen. Vindelns kommun prövar om det finns särskilda skäl för det. Din nya hemkommun får också yttra sig eftersom det är de som kommer att betala för platsen. Om ansökan inte beviljas sägs platsen upp automatiskt.

Samisk förvaltningskommun

Vindelns Kommun är en samisk förvaltningskommun. Det innebär att samer har rätt till förskoleverksamheten helt eller delvis på samiska. Ansökan görs i samband med ansökan om barnomsorgsplats.

Tystnads- och anmälningsplikt

All personal har såväl tystnadsplikt som anmälningsplikt. Tystnadsplikt innebär att enskilda barns förhållanden inte får röjas till utomstående personer. Anmälningsplikt innebär att personalen är skyldig att kontakta kommunens socialtjänst om de misstänker att ett barn far illa (så kallad orosanmälan). Anmälningsplikten upphäver tystnadsplikten.