Ansökan och regler för barnomsorg

Kommunen erbjuder barnomsorg till alla barn som fyllt ett år, vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar.

Tillgång till barnomsorg

Föräldrarnas arbetstider eller studietider samt restider och tid för lämning och hämtning ligger till grund för behovet av omsorg. Kommunen är inte skyldig att erbjuda barnomsorg längre tid än föräldrarnas arbetstid och restid. När du som förälder har ledig dag eller semester har barnet inte rätt till barnomsorg.

Ansökan

Du bör göra ansökan minst tre månader innan du har behov av plats. Ansökan finns som e-tjänst och blankett.

Placering

Kommunen erbjuder plats i barnomsorgen inom två månader. Placering gör vi i möjligaste mån enligt föräldrarnas önskemål. För att placering ska kunna göras ska arbetstider och inkomstuppgift finnas i god tid hos barn- och utbildningskontoret.

Vi skickar en skriftlig placeringsbekräftelse till föräldrarna. Kommunen förbehåller sig rätten att omplacera barn vid förändringar av verksamheten.

Öppettider och vistelsetid

Normalt har barnomsorgen öppet klockan 6-18 men kan även ha kortare öppettider beroende på vilket behov som finns. Tiderna gäller förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Kommunen är inte skyldig att tillhandahålla barnomsorg på kvällar, nätter (klockan 18-6) och helger. Kartläggning kring behov av barnomsorg på obekväm arbetstid utförs vart tredje år.

Sommarstängning

Under juli månad håller förskolor och fritidshem stängt. Under denna period finns en sommaröppen avdelning i Vindeln dit vi hänvisar alla med omsorgsbehov.

Schema

Schema för vistelsetid ska svara mot förälders eller vårdnadshavares arbets- eller studieschema inklusive skälig tid för hämtning och lämning.

Barnets kläder och blöjor

Barnens kläder ska vara märkta med namn och vi rekommenderar oömma kläder. Kläderna ska också passa till de olika årstiderna. Se alltid till att extrakläder finns.

Blöjor tillhandahålls av föräldrarna.

Måltider

Frukost, lunch och mellanmål serveras varje dag. Tiderna varierar mellan olika verksamheter och information ges under inskolningsdagarna.

Våra olika verksamheter

Förskola 1-5 år

Vi har förskolor på de större orterna inom kommunen. De finns i Vindeln, Tvärålund, Granö, Hällnäs och Åmsele.

Allmän förskola 3-5 år

Gäller från och med hösten det år barnet fyller tre år. En avgiftsfri verksamhet som omfattar 15 timmar per vecka och är integrerad i förskolan eller familjedaghemmet. Allmänna förskolan följer skolans läsårstider, det vill säga börjar och slutar samma dagar som grundskolan och har samma lovdagar.

Fritidshem 6-12 år

Här går våra skolbarn som har behov av tillsyn före och efter skolan. Fritidshem finns i Vindeln, Tvärålund, Granö, Hällnäs och Åmsele.

Inskolning

Barnomsorgen börjar med inskolning, som är en viktig grund för en bra omsorg. Inskolningstiden planeras med personalen som tar emot barnet. Vi har en duktig och kunnig personal som kan ge råd om hur inskolningen bäst ska ske. Placering på förskolan eller pedagogisk omsorg innebär som regel en genomgripande förändring i barnets tillvaro.

För att omställningen ska ske så smidigt som möjligt är det viktigt att ta god tid på sig. Besök bör göras flera gånger så att barnet får lära känna personalen och vänja sig vid den nya miljön.

Inskolningen sker utifrån barnets behov. Första veckan är avgiftsfri. Vid dessa besök får även personalen tillfälle att lära känna barnet, dess eventuella särdrag, mat och sömnvanor med mera.

Inskolning sker inte under semesterperiod

Om du har behov av plats under perioden 15 juni-31 juli erbjuds du plats tidigast 1 augusti. Det innebär att önskat placeringsdatum flyttas fram eftersom placeringar endast i undantagsfall görs under denna period.

Vad gäller när föräldrar permitteras från arbetet?

Förskola

Rätten till förskola gäller för barn som behöver barnomsorg med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

När du som förälder har ledig dag eller semester har barnet inte rätt till förskola. Det innebär att barnet ska vara hemma från förskolan de dagar du är permitterad. Om du är helt permitterad har du rätt att ha ditt barn i förskolan max 15 timmar per vecka. Särskilda regler gäller.

Det räcker med att en av barnets vårdnadshavare är permitterad för att detta ska gälla.

Om du som vårdnadshavare blivit permitterad så ska du meddela ditt nya behov till personalen på förskolan samt i Tempus.

Fritidshem

Rätten till fritidshem gäller för barn som behöver barnomsorg med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

När du som förälder har ledig dag eller semester har barnet ej rätt till fritidshem. Det innebär att barnet ska vara hemma från fritidshemmet de dagar du är permitterad.

Det räcker med att en av barnets vårdnadshavare är permitterad för att detta ska gälla.

Om du som vårdnadshavare blivit permitterad så ska du meddela ditt nya behov till personalen på fritidshemmet samt i Tempus.

Föräldraledighet och arbetslöshet

OBS! Förskoleverksamhet för arbetslösa och föräldraledigas barn 15 timmar per vecka, omfattar inte barn placerade i skolbarnsomsorg (6-12 år).

För barn som är 3-5 år

Allmän förskola 15 timmar per vecka följer skolans läsårstider. Den börjar och slutar samma dagar som grundskolan och har samma lovdagar.

Barnomsorg vid föräldraledighet

Barn, vars föräldrar är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, ska tillhandahållas förskoleverksamhet. Förskoleverksamheten ska i sådana fall omfatta minst 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Avgift debiteras enligt maxtaxans regler.

Förskolan kan styra tiden då det är mest lämpligt utifrån verksamheten. De veckor sommarförskolan pågår är dessa barn lediga. De föräldrar som väljer att avsluta barnomsorgen meddelar detta på särskild uppsägningsblankett.

Barnomsorg vid arbetslöshet

Barn vars föräldrar är arbetslösa, ska tillhandahållas förskoleverksamhet och den ska omfatta 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Förskolan kan styra tiden då det är mest lämpligt utifrån verksamheten. De veckor sommarförskolan pågår är dessa barn lediga. Avgift debiteras enligt maxtaxans regler.

Utökad vistelsetid under föräldraledighet

Föräldrar som arbetar eller studerar under föräldraledighet har möjlighet att begära utökad tid i barnomsorg för äldre syskon. Det gäller förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Rätt till utökad tid i förskolan och pedagogisk omsorg (1-5 år) förutsätter att förvärvsarbetet eller studierna motsvarar minst 16 timmar per vecka.

Rätt till utökad tid i fritidshem och pedagogisk omsorg (6-13 år) förutsätter att förvärvsarbetet och studierna motsvarar mer tid än barnets skoltider.

Endast utbildningar vilka är berättigade till studiestöd enligt CSN:s regler, med undantag för SFI (svenska för invandrare), ger rätt till utökad tid.

Ansökan

Förälder, som under föräldraledighet, ansöker om utökad tid för studier eller arbete måste, minst två månader innan, ansöka om ordinarie plats.

Ansökan ska vara skriftlig och görs på särskild blankett, Ansökan om utökad vistelsetid vid föräldraledighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ansökan skickas in till barn- och utbildningsförvaltningen.

För att få rätt till utökad vistelsetid, behöver intyg bifogas med ansökan. Gäller även make/maka/sammanboende:

Vid arbete: Med ansökan bifogas anställningsbevis där det framgår arbetsgivare, arbetets omfattning och varaktighet. Egenföretagare ska bifoga registreringsbevis från skatteverket.

Vid studier: Med ansökan bifogas intyg eller antagningsbesked där det framgår studiesamordnare, studiernas omfattning och längd.

Beslut

Rektor fattar beslut om eventuell utökad vistelsetid i barnomsorgen, startdag och omfattning. Beslut skickas ut skriftligt.

Barn med behov av särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska anvisas plats i förskola eller fritidshem, om inte barnets behov av sådant stöd tillgodoses på något annat sätt.

Kommunen ska genom uppsökande verksamhet ta reda på vilka barn som behöver anvisas plats. Kommunen ska verka för att barnen utnyttjar platsen och informera föräldrarna om verksamheten och syftet med denna.

Förskolechef ansvarar för information om verksamheten.

Föräldrasamverkan

Personalen ska föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal.

Föräldrar bör också informeras om det dagliga arbetet samt delta i utvärderingar av verksamheten.

Läroplan för förskolan, Lpfö 18

Det finns ett styrdokument för förskolan, en läroplan. Det innebär att du som förälder kan ställa krav på att läroplanens intentioner följs.

Verksamheten ska vara lärorik, rolig och utvecklande för barnen utifrån varje barns förutsättningar. Personalen ska utifrån detta skapa en verksamhet för barn i grupp där det finns förutsättningar att lära sig att samarbeta, ta hänsyn och utveckla språket.